Aviso legal

O presente sitio web é propiedade e está xestionado por Design Thinkers & Makers S.L (en adiante VermisLAB) cuxo CIF é B70515564 e se atopa inscrita no rexistro mercantil de Santiago de Compostela, tomo 301, libro 0, folio 206 da sección 8.

Condicións xerais de uso:

O uso do presente sitio web ríxese polas normas establecidas no presente aviso legal conforme ás leis españolas. Co seu uso, o usuario comprométese a empregar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados a o orden público. O Usuario que accede ao Sitio Web debe cumplir estas Condicións Xerais e as especiais instruccións de uso que se lle mostren en cada momento. Así mesmo, se compromete a obrar sempre conforme á ley, aos bos costumes a ás esixencias de boa fe, empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo do que desfruta. Así, o Usuario non poderá efectuar modificación nin alteración algunha dos contidos do Sitio Web, a excepción dos datos que o propio Usuario introducira, nin perxudicara de forma algunha a súa integridade ou funcionamento. VermisLAB resérvase o dereito a modificar os termos de uso e política de privacidade, sempre conforme á normativa de aplicación, de acordo co seu propio criterio ou motivado por cambios lexislativos ou doctrinais. Inmediatamente despois de publicar os cambios, ditas modificacións aplicarán a todos os Usuarios que accedan á súa páxina web e/ou redes sociais.

Responsabilidade de VermisLAB

VermisLAB resérvase o dereito a realizar modificacións no Sitio Web, así como nestas Condicións Xerais. Por outro lado, e dada a especial natureza do medio escollido para comunicarse cos Usuarios, VermisLAB non pode asumir responsabilidade:

  1. Pola imposibilidade temporal de acceso ó Sitio Web nun momento determinado, ou á información concreta de entre os incluidos en VermisLAB ou en aqueles sitios Web ós que o Usuario acceda mediante ligazóns de hipertexto situados no Sitio Web.
  2. Pola exactitude ou actualidade dos contidos, informacións e ofertas de produtos e servizos suministrados.

No Sitio Web existen informacións simplificadas, ou ben redactadas co ánimo de facer máis fácil a súa comprensión polo Usuario medio, polo que VermisLAB non se fai responsable polas interpretacións erróneas ás que poida dar orixe a información aquí presentada, salvo actuación neglixente por parte de VermisLAB no exercicio das súas funcións, tal e como se describen nas presentes Condicións Xerais. VermisLAB non responderá en ningún caso polos danos orixinados como consecuencia de feitos fortuitos ou imprevisibles, nin por aqueles que sexan consecuencia do comportamento neglixente do Usuario.

Responsabilidade de usuario de sitio web

O Usuario comprométese a:

  • Facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contenidos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, as Condicións Xerais de Uso, a moral e bos costumes xeralmente aceptados e o orden público. Así como proverse de todos os medios e requerimentos técnicos que se precisen para acceder ó sitio web ou rede social.
  • Facilitar información veraz ao cumplimentar cos seus datos de carácter persoal os formularios e a mantelos actualizados en todo momento de forma que responda, en cada momento, á situación real do Usuario. EO Usuario será o único responsable das manifestaciones falsas ou inexactas que realice e dos perxuizos que cause a DESIGN THINKERS & MAKERS S.L. ou a terceiros pola información que facilite.

Propiedade intelectual dos contenidos do sitio web

Todos os elementos que forman o sitio Web, así como a súa estrutura, deseño e código fonte da mesma, están licenciados a VermisLAB estando protexidos, sen limitacións polas leis de propiedade intelectual do Reino de España e polos Tratados e Convenios internacionais que resulten de aplicación. Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos deste sitio Web, así como a súa modificación e/ou distribución sen citar a súa orixe ou solicitar previamente autorización.

Xurisdicción

Todo litixio ou controversia que xurda entre VermisLAB e un Usuario sobre a interpretación ou a aplicación destas Condicións Xerais ou, en xeral, relacionado de manera directa ou indirecta coa utilización dos servizos ofrecidos no Sitio Web será resolto polos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela. Como requisito previo ao comezo do litixio, VermisLAB e o Usuario se obligan a negociar de boa fe para resolver o litixio ou controversia durante o prazo de un (1) mes contado desde a data en que unha das partes notifique por escrito á outra a súa pretensión potencialmente litixiosa.

Política de privacidade

En cumplimento do disposto na lexislación relativa á protección de datos, e concretamente no Reglamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril VermisLAB informa que:

  • Por unha parte, os datos recabados na sección de contacto non serán incorporados a ningún ficheiro, e serán tratados coa finalidade de atender as súas peticións ou requerimentos. Unha vez finalizada, os mesmos serán eliminados. As categorías de datos corresponden a datos identificativos e de contacto.
  • Por outra parte, os datos personais que nos sexan proporcionados na subscripción do newsletter serán incorporados para o seu tratamento en ficheiros automatizados, cuxo responsable é DESIGN THINKERS & MAKERS S.L. As categorías de datos que vostede queira ceder a VermisLAB corresponderán a datos de contacto. A finalidade corresponde á xestión de aqueles subscritos ao newsletter directamente da web. O tempo de conservación dos seus datos será o correspondente ao tempo que dure a relación, ou ata que exercite os seus dereitos de supresión ou cancelación.

O tratamento dos datos personais levados a cabo por VermisLAB responde exclusivamente aos fins establecidos anteriormente e correspondentes aos que lle fueron requeridos. Estando lexitimada ao tratamiento polo consentimento que expresamente se otorgou ao aceptar estas condicións.

 
Ditos datos, en calquera dos casos, non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente consentimento previo, nin fóra dos casos expresamente previstos na lexislación de protección de datos.
 
Informámoslle igualmente de que, en calquera caso, pode exercitar os seus dereitos de acceso aos seus datos personais, de rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, á súa oposición ao tratamiento ou á portabilidade de datos dirixíndose ao responsable de tratamento na seguinte dirección: Rúa do Tambre, número 61, CP: 15704, Santiago de Compostela, e adxuntando unha fotocopia do seu DNI. Ou tamén á siguiente dirección de email: lab@vermislab.com
 
Igualmente recórdaselle que vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.